Реклама в номере 4(114) – VII/VIII 2016

Нові правила виписування лікарських рецептів

Жигунова А.К.

20 липня 2012 р., з дня офіційного опублікування, набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України від 14.06.2012 р. № 440 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 р. № 360», який оговорює деякі корективи до «Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення», затверджених наказом МОЗ України від 19 липня 2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень».

Деякі пункти цього наказу, а саме ті, що стосуються наведення назви призначеного препарату, були не зовсім вірно сприйняті медичною спільнотою. Цьому сприяла також інформаційна хвиля суперечливих публікацій, яка прокотилася засобами масової інформації.

Так, серед клініцистів набула поширення думка стосовно того, що п. 1.9. глави 1 «Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення» цього наказу передбачає зазначення лікарем у рецепті лише міжнародної непатентованої назви призначеного препарату без зазначення його торговельної чи узвичаєної назви. Тим часом, чинна редакція цього пункту наказу, що викликав неабиякий ажіо­таж серед практикуючих лікарів, після внесення усіх змін, передбачених наказом МОЗ України від 14.06.2012 р. № 440, виглядає таким чином:

«1.9. Назва лікарського засобу, за наявності міжнародна непатентована назва, формоутворюючі та корегуючі речовини, його склад, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою.

Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці (додаток 2).

Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини відносно того, який лікарський засіб приписано».

У тексті наказу досить чітко оговорений той факт, що при виписуванні рецептів обов’язково має бути наведена назва лікарського засобу (тобто його торговельна чи узвичаєна назва), при цьому міжнародна непатентована назва зазначається лише за умови її наявності. Нагадаємо, що міжнародна непатентована назва не привласнюється, зокрема, речовинам рослинного і тваринного походження, а також для гомеопатичних лікарських засобів.

У глобальному плані важливе призначення вищенаведених заходів — спроба зниження витрат на медикаментозну терапію за рахунок використання генеричних (а тому більш дешевих) версій замість оригінальних препаратів. Навколо цього питання спалахують активні суперечки. Як учасники фармацевтичного ринку, так і пацієнти, і спеціалісти у галузі охорони здоров’я не впевнені щодо того, чи є генерики біоеквівалентними до оригінальних (референтних) лікарських засобів за їх терапевтичними, хімічними та фармакокінетичними властивостями, а також за профілем безпеки.

Виходячи з міжнародного досвіду заміна оригінальних препаратів генериками на рівні закладів аптечної мережі, яка полегшується за допомогою наведення у рецепті міжнародної непатентованої назви, зарекомендувала себе як дієвий спосіб зниження витрат на засоби фармакотерапії. Подібна тактика також робить процес добору необхідного препарату або його заміни більш прозорим власне для пацієнта, що сприяє підвищенню його прихильності до лікування. Водночас виникає потреба у створенні та систематизуванні переліків припустимих замін лікарських засобів з метою уникнення небажаних наслідків для здоров’я пацієнта.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 19.07.2005 № 360

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 липня 2005 р. за № 782/11062

Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів,
Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень

Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, з метою удосконалення порядку виписування рецептів та посилення контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення у закладах охорони здоров’я

НАКАЗУЮ:

1.1. Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що додаються.

1.2. Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, що додається.

1.3. Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, що додається.

1.4. Установити Форму журналу обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я (додаток).

3. Установити, що контроль за правилами виписування рецептів, порядком зберігання та обліком рецептурних бланків здійснює МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, головні управління (управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, контроль за порядком відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів здійснюють у межах повноважень Державна служба України з лікарських засобів та її територіальні органи.

4. Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров’я незалежно від їх форм власності і підпорядкування та суб’єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.О. Рибчука.

Міністр М.Є. Поліщук

Додаток
до наказу МОЗ України
від 19.07.2005 № 360
(у редакції наказу
Міністерства охорони здоров’я України
від 11.11.2011 № 777)

Форма

ЖУРНАЛ

обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів,
що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я

Найменування лікарського засобу

_________________________________________

_____________________________________________________

(повне найменування, форма випуску, одиниця виміру)

Рік, місяць Залишок на перше число місяця Надходження Надходження та залишок разом за місяць Види видатку (за амбулаторною рецептурою, лікувальні установи, аптечні пункти тощо Видатки Видатки за місяць за кожним з видів окремо Усього за місяць за усіма видами видатків Залишок на кінець місяця Фактичний залишок
номер документа кількість номер документа і дата кількість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*З урахуванням кількості днів місяця.

Журнал обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я, повинен бути пронумерований, прошнурований і завірений підписом керівника та скріплений печаткою.

Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Ю.В. Підпружников

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
19.07.2005 № 360

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2005 р.
за № 782/11062

ПРАВИЛА
виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного призначення

1. Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення

1.1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі — Рецепти) виписуються лікарями закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування, згідно з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України та відповідно до лікарських посад (далі — медичні працівники). Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозволяється виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони здоров’я за узгодженням з органами охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

1.2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти, є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.

1.3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов’язковим записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).

Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

1.4. Рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони здоров’я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а у випадках, передбачених цим наказом (п. 1.14), додатково — круглою печаткою суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою.

Завіряти печаткою закладу охорони здоров’я або іншого суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою, незаповнені та не підписані медичним працівником рецептурні бланки забороняється.

Рецепти на препарати інсуліну, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, додатково завіряються печаткою червоного кольору «Вартість підлягає відшкодуванню».

1.5. Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, на рецептурних бланках у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії та дату її видачі.

1.6. Рецепти обов’язково виписуються на:

 • рецептурні лікарські засоби;
 • безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;
 • лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта.

1.7. Рецепти виписуються на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3), зразок якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.01.2010 № 11, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.2010 за № 347/17642, та рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (додаток 1).

1.8. Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої інформації (в тому числі і рекламної), за винятком номера страхового поліса (за необхідності).

1.9. Назва лікарського засобу, за наявності міжнародна непатентована назва, формоутворюючі та корегуючі речовини, його склад, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою.

Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці (додаток 2).

Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини відносно того, який лікарський засіб приписано.

1.10. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування відповідно до Закону Української РСР «Про мови в Українській РСР» із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу «Зовнішнє», «Відомо» тощо.

1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом, кульковою ручкою або комп’ютерним набором з обов’язковим заповненням належної інформації, передбаченої формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті не дозволяється.

1.12. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника («Хронічно хворому», «За спеціальним призначенням») додатково завіряються його підписом та печаткою.

1.13. Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів і вироби медичного призначення виписуються на рецептурних бланках ф-1 (додаток 1).

Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3.

Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охорони здоров’я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності — підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється печаткою суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою.

1.14. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів.

Одне найменування лікарського засобу виписується у разі:

 • призначення пільговим категоріям населення на бланку ф-1;
 • які підлягають предметно-кількісному обліку;
 • призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів на бланку ф-3;
 • призначення препаратів інсуліну, вартість яких підлягає державному відшкодуванню.

1.15. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (додаток 3), що відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.

1.16. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписуються додатково Рецепти на бланку ф-1.

1.17. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін’єкції поза межами лікувально-профілактичних закладів, дозволяється виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.

1.18. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування, ураховуючи норми відпуску лікарських засобів.

При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказівку «Хронічно хворому».

1.19. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму, дозволяється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості, необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів, для яких встановлені норми відпуску, зазначені в п. 1.22.

1.20. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть виписуватись на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до одного місяця з обов’язковою вказівкою лікаря «За спеціальним призначенням».

1.21. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби, перелічені в додатку 5 до цих Правил, та їх аналоги за дією, що використовуються для усіх видів наркозу (інгаляційного, неінгаляційного, увідного) при хірургічних та діагностичних втручаннях.

1.22. Забороняється виписувати в одному Рецепті наведені нижче лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана в таблиці:

Назва лікарського засобу Граничнодопустима для відпуску
кількість засобу на 1 рецепт
Амфепрамон (фепранон) драже 0,025 г 50 драже
Бупренорфін
таблетки 0,2 мг
таблетки 0,4 мг
таблетки 2 мг
таблетки 4 мг
таблетки 8 мг
ампули 0,3 мг — 1 мл
ампули 0,6 мг — 2 мл
пластир трансдермальний
0,017 г
0,017 г
0,112 г
0,112 г
0,112 г
20 амп.
10 амп.
10 пластирів незалежно від дозування
Дименоксадол (естоцин)
таблетки 5 мг, 15 мг, 30 мг, 60 мг
12 табл.
Метадон, рідкі форми, 1 мг в 1 мл 0,3 г
Морфін
таблетки 10 мг
ампули 1% — 1 мл
0,1 г (загальної кількості морфіну у перерахунку на безводну основу)
Натрію оксибутірат та інші солі оксимасляної кислоти
ампули 20% — 5, 10 мл
флакони 66,7% — 50 мл
10 амп.
1 флакон
Омнопон ампули по 1 мл 10 амп.
Психотропні лікарські засоби* 10–12 табл., 10 амп.
Тримеперидину гідрохлорид ампули 1,2% — 1 мл таблетки 25 мг 0,25 г (загальної кількості тримеперидину в перерахунку на безводну основу) 10 табл.
Триазолам (хальцион) таблетки 0,25 мг 30 табл.
Етилморфіну гідрохлорид** таблетки 10 мг, 15 мг 0,2 г (загальної кількості етилморфіну в перерахунку на безводну основу)
Просідол таблетки 25 мг ампули 1% — 1мл 10 табл. 0,25 г (загальної кількості просідолу в перерахунку на безводну основу)
Трамадол (міжнародна непатентована назва)
капсули, таблетки 0,05 г
ампули 5% — 1 мл
ампули 5% — 2 мл
краплі 0,1 г в 1 мл
свічки ректальні 0,1 г
30 капс.,табл.
10 амп.
10 амп.
1 флакон 50 мл
20 свічок
Атропін та його солі порошок 0,01 г
Тетракаїн порошок 1 г
Тригексифенідил 0,12 г
Атракурій 0,05 г
Векуроній 0,004 г
Піпекуроній 0,004 г
Рокуроній 0,05 г
Суксаметоній 0,1 г
Буторфанол (морадол тощо) 0,008 г
Дифенгідрамін (димедрол) тверді твердіформи 2,1 г
Зопіклон 0,075 г
Клонідін (клофелін) cубстанція, рідкі форми 0,015 г
Метандієнон 0,05 г
Нандролон 0,05 г
Прометазин 0,5 г
Гідроморфону гідрохлорид 21 табл.
Фентаніл у формі трансдермальних терапевтичних систем
із пролонгованим ефектом
10 пластирів незалежно від дозування
Кодеїн (кодеїну фосфат) таблетки 2,1 г
*Віднесені до психотропних лікарських засобів згідно із Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
**В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може виписуватись у кількості до 1 г за наявності вказівки медичного працівника на рецепті «За спеціальним призначенням», завіреної підписом, власною печаткою лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу.

У разі надходження зазначених у таблиці лікарських засобів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість таблеток від указаної норми відпуску, дозволяється виписувати в Рецепті 1 упаковку, але не більше 50 таблеток.

1.22.1. Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються медичними працівниками на рецептурних бланках ф-1.

1.22.2. Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці:

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору Граничнодопустима для відпуску кількість
у складі наркотичного(психотропного) комбінованого
лікарського засобу на 1 рецепт
Кодеїн 0,2 г
Декстропропоксифен 0,6 г
Фенобарбітал 1 г
Ефедрину гідрохлорид 0,6 г
Псевдоефедрин 0,6 г
Фенілпропаноламін 0,6 г
Ерготамін 0,02 г
Ергометрин 0,002 г
(у перерахунку на безводну основу)

У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість речовини від указаної норми, дозволяється виписувати в 1 рецепті 1 упаковку лікарського засобу, але не більше 50 таблеток.

2. Особливості виписування Рецептів на лікарські засоби, що виготовляються в умовах аптеки

2.1. Рецепти на лікарські засоби, які виготовляються в аптеці, виписуються в розгорнутому вигляді.

2.2. Назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікарських засобів пишуться на початку Рецепта, далі — усі інші лікарські засоби (інгредієнти).

2.3. При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у дозах, що перевищують вищі одноразові дози, медичний працівник зобов’язаний написати дозу цього засобу словами і поставити знак оклику.

2.4. Кількість твердих та сипучих лікарських засобів указується у грамах (0,001; 0,01; 0,5; 1,0), рідких — у мілілітрах, грамах, краплях.

2.5. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній частині Рецепта проставляється позначка «cito» (швидко) або «statim» (негайно).

3. Термін дії Рецепта

3.1. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках ф-1, дійсні протягом одного місяця з дня виписки, а на спеціальних рецептурних бланках ф-3 — протягом п’яти днів з дня виписки.

4. Оформлення вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

4.1. Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу або проведення наукових досліджень лікувально-профілактичні заклади або науково-дослідні установи можуть отримувати лікарські засоби, вироби медичного призначення з аптек та аптечних складів (баз) на вимогу-замовлення, яка містить інформацію про замовника (реквізити), його довірену особу, дату, торгову назву лікарського засобу, одиницю виміру, кількість упаковок замовлених та відпущених, тощо.

4.2. При оформленні вимоги-замовлення для отримання з аптек та аптечних складів (баз) лікарських засобів, виробів медичного призначення вона завіряється кутовим штампом, круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної установи, або суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою, підписом керівника закладу (науково-дослідної установи) або його заступника з лікувальної частини.

4.3. У вимозі-замовленні вказують торгову назву лікарського засобу, дозування, форму випуску (таблетки, ампули тощо), вид упаковки (коробки, флакони, туби тощо), загальну кількість.

4.4. Вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, лікарські засоби для наркозу, лікарські засоби, які належать до фармакологічних груп, що наведені в додатку 5, та лікарські засоби, наведені в таблиці п. 1.22 цих Правил, виписуються на окремих бланках вимог-замовлень для кожної групи препаратів.

4.5. Вимоги-замовлення виписуються у трьох примірниках, а на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, вимоги-замовлення виписуються у чотирьох примірниках.

В аптеці (аптечному складі/базі) залишається один примірник вимоги-замовлення, крім вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку і залишаються у двох примірниках.

Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Ю.В. Підпружников

 

Додаток 1
до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Прізвище, ім’я та по батькові і вік хворого

____________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса хворого або номер медичної

карти амбулаторного хворого _______________________________________________________________________________________________

Назва та кількість

виписаних лікарських засобів _______________________________________________________________________________________________

Номер рецепта № _____ «___»                                                                                                                         _________ 20 ____ р.

(дата виписки рецепта)

лінія відриву

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ФОРМА
рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення,
що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50% і таких,
що підлягають предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)

*Назва закладу                                                                                                                                                                                                Код закладу за ЗКУД

(штамп закладу)                                                                                                                                                                                             Код за ЄДРПОУ

                                                                                                                                                                                                                                 Медична документація ф-1

____________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                Номер рецепта №______

РЕЦЕПТ                                                                                                                                                                                                                «____»________ 20 ___ р.

(дорослий, дитячий —                                                                                                                                                                                (дата виписки рецепта)

потрібне підкреслити)

____________________________________________________________________________________________________________________________

За повну вартість                                                                               Безоплатно                                                                                     Оплата 50%

____________________________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я та по батькові і вік хворого ____________________________________________________________________________________

Адреса хворого або номер медичної

карти амбулаторного хворого _______________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я та по батькові лікаря _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

I Rp:

I

I

____________________________________________________________________________________________________________________________

I Rp:

I

I

____________________________________________________________________________________________________________________________

I Rp:

I

I

____________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис та особиста печатка

лікаря (розбірливо)                                                                                                                                                                     М. П.

Рецепт дійсний протягом 1 місяця                                                                                                                                     печатка лікувально-профілактичного закладу

____________________________________________________________________________________________________________________________

Пам’ятка лікарю

(друкується на зворотному боці рецептурного бланка)

Код лікувально-профілактичного закладу друкується друкарським способом або ставиться штамп.

Рецепт виписується латинською мовою, розбірливо, чітко, чорнилом або кульковою ручкою, виправлення забороняються.

На одному рецептурному бланку виписується: одне найменування лікарського засобу, що вміщує отруйні або наркотичні лікарські засоби, або 1–3 найменування інших лікарських засобів.

Дозволяються тільки прийняті правилами скорочення позначень.

Тверді і сипучі речовини в грамах (0,01; 0,5; 1,0), рідкі — в мілілітрах, грамах і краплях.

Спосіб вживання пишеться державною мовою відповідно до Закону України «Про мови в Українській РСР», забороняється обме­жуватись загальними вказівками: «Внутрішнє», «Зовнішнє», «Відомо» і т. ін.

________________________

Штамп аптеки

_________________________________________________                                                                                                                                            _____________________________

№ лікарської форми індивідуального виготовлення                                                                                                                                                            Перевірив Відпустив

________________________________________________________________________________

Прийняв                                                                                                                                  Виготовив

*) Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії.

**) Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої інформації (у тому числі й рекламної), за винятком номера страхового поліса (за необхідності).

Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Ю.В. Підпружников

Додаток 2
до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Найважливіші рецептурні скорочення

Скорочення на латинській мові Повне написання Переклад
1 2 3
aa ana по, порівну
ac. acid. acidum кислота
amp. ampulla ампула
aq. aqua вода
aq.pur. aqua purificata очищена вода
but. butyrum масло (тверде)
comp. compositus (a, um) складний
D. Da, Detur, Dentur видай, нехай буде видано, нехай будуть видані
D. S. Da Signa, Detur Signetur видай, познач нехай буде видано, позначено, видати позначити
D. t. d. Da (Dentur)tales doses видай (видати) таких доз
dil. dilutus розведений
div. in. p. aeq. divide in partes aequales розділи на рівні частини
extr. extractum екстракт, витяжка
f. fiat(fiant) нехай утвориться (утворяться)
gtt., gtts. gutta, guttae крапля, краплі
hb. herba трава
inf. infusum настій
in ampul. in ampullis в ампулах
in tab. in tabulettis в таблетках
linim. linimentum рідка мазь, лімінент
liq. liquor рідина
M. pil. massa pilularum пілюльна маса
M. Misce, Misceatur змішай, нехай буде змішано, змішати
N. Numero числом
ol. oleum олія
pil. pilula пілюля
P. aeq. partes aequeles рівні частини
pulv. pulvis порошок
q. s. quantum satis скільки потрібно, скільки необхідно
r., rad. radix корінь
Rp. Recipe візьми
Rep. Repete, Repetatur повтори, нехай буде повторено
rhiz. rhizoma кореневище
S. Signa, Signetur познач, нехай буде позначено
sem. semen насіння
simpl. simplex простий
sir. sirupus сироп
sol. solutio розчин
steril. aerilisa sterilisetur простерилізуй, нехай буде простерилізовано
supp. suppositorium свічка, супозиторій
tab. tabuletta таблетка
t-ra., tct. tinctura настойка
ung. unguentum мазь
vitr. vitrum склянка
praecip. praecipitatus осаджений
Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Ю.В. Підпружников

Додаток 3
до Правил виписування рецептів
та вимог-замовлень на лікарські засоби
і вироби медичного призначення

ПЕРЕЛІК
лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку
в закладах охорони здоров’я

1. Наркотичні лікарські засоби.

2. Психотропні лікарські засоби.

3. Отруйні та сильнодіючі лікарські засоби (за міжнародними непатентованими назвами):

 • атропін та його солі (порошок),
 • кетамін,
 • тетракаїн (порошок),
 • тригексифенідил,
 • атракурій,
 • векуроній,
 • піпекуроній,
 • рокуроній,
 • суксаметоній,
 • буторфанол (морадол тощо),
 • дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми),
 • зопіклон,
 • клонідін (клофелін) (субстанція, рідкі форми),
 • метандієнон,
 • нандролон,
 • прометазин.

4. Комбіновані лікарські засоби, які містять ефедрин (окрім лікарських засобів у формі сиропів), трамадол, псевдоефедрин та декстропропоксифен.

Примітки:

1. Не підлягають предметно-кількісному обліку медичні аптечки транспортних засобів, у які входить розчин буторфанолу тартрату для ін’єкцій 0,2% по 1 мл у шприц-тюбиках.

2. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій спільно з об’єднаннями (підприємствами) «Фармація» дозволяється, при потребі, розширювати даний перелік, а керівникам лікувально-профілактичних закладів — установлювати у відділеннях предметно-кількісний облік і інших лікарських засобів.

Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Ю.В. Підпружников

Додаток 5
до Правил виписування рецептів
та вимог-замовлень на лікарські засоби
і вироби медичного призначення

ПЕРЕЛІК
лікарських засобів (за міжнародними непатентованими назвами),
на які не дозволяється виписувати Рецепти

Фармакотерапевтична група Міжнародна непатентована назва
Засоби для наркозу
Азоту закис
Галотан
Гексенал
Гексобарбітал
Диетиловий ефір
Енфлуран
Етомідат
Ізофлуран
Кетамін
Метогексітал
Натрію оксибат*
Предіон
Пропанідид
Пропофол
Тіопентал натрію
Опіоїдні аналгетики
Реміфентаніл
Фентаніл****
Нейролептики
Дроперидол
Похідні безнодіазепіну
Мідазолам**
Флунітразепам**
Діагностичні радіофармацевтичні препарати без винятку
Терапевтичні радіофармацевтичні препарати без винятку
*Лікарські форми для внутрішньовенного введення.
**Лікарські форми для внутрішньовенного та внутрішньом’язового введення.
****Крім препаратів у формі трансдермальних терапевтичних систем із пролонгованим ефектом.
Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Ю.В. Підпружников
Если вы заметили ошибку выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить об этом редакции